Konkurs CZYSTY HAJS

Przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym będziecie mogli wykazać się swoją niesamowitą inwencją twórczą. Do wygrania ogromne nagrody, których jeszcze nie było! 1 miejsce- 1500zł, 2 miejsce- 1000zł oraz trzecie miejsce 500zł. Nieźle co?! A dla pozostałych przewidziane nagrody pocieszenia 😎
Wystarczy, że:

✔️Nagrasz, a następnie prześlesz nam krótkometrażowy filmik (max 120 sekund!!) promujący nasze chusteczki Czysty na instagram.czysty@gmail.com

✔️zaobserwujesz profile @chusteczki_czysty oraz @firstclassrental.pl ✖️Konkurs trwa od dziś, tj. 13.08.2019r (od godziny publikacji posta konkursowego) do 31.10.2019 r (do godziny 23.59)

✖️Wasze nagrania oceni i nagrodzi jury w składzie: Katarzyna Zakoscielna, Marcin Pawelec, Stanisław Czerniak oraz Paweł Łyżwa

✖️Twój profil w dniach trwania konkursu musi być publiczny. Nagroda będzie wysłana tylko na terenie Polski. 

Szczegółowy regulamin. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram

Dajcie znać znajomym o naszym konkursie 😍
Powodzenia ❤️

Regulamin dotyczącego konkursu na naszym Instagramie.

§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie #Chusteczkiczysty (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez Chusteczki_czysty. Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem
https://www.instagram.com/chusteczki_czysty.
Organizatorem konkursu jest Top- Servis Firma Handlowo- Usługowa s.c Małgorzata Pawelec, Marcin Pawelec z siedzibą w Krępcu, adres Krępiec ul.Czereśniowa 60, 21- 007 Mełgiew. Czynności związane z obsługą techniczną prowadzi Organizator. W skład jury wyłaniającym zwycięzców wchodzą następujące osoby: Marcin Pawelec, Katarzyna Zakościelna, Stanisław Czerniak, Paweł Łyżwa. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 13.08.2019 (od godziny publikacji posta konkursowego) do 31.10.2019 r. (do godziny 23.59). Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy konkursu
W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, 3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, 4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 5. Zaobserwowała na Instagramie profile @chusteczki_czysty i @firstclassrental.pl oraz 6. wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 – 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych
okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody
Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na prywatnym profilu Uczestnika w serwisie Instagram video, promującego chusteczki czysty w dowolny sposób. Opublikowane nagranie musi być opisane hashtagiem #chusteczki_czysty , oznaczone @Chusteczki_czysty oraz nie może być dłuższe niż 120 sekund. Do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy. Drugim warunkiem jest zaobserwowanie na instagramie profilów @chusteczki_czysty oraz @firstclassrental.pl. Organizator wybierze trzy najlepsze videa poszczególnymi nagrodami: 1 miejsce- 1500zł, 2 miejsce- 1000zł, 3 miejsce- 500zł. Dla pozostałych uczestników przewidziane są nagrody pocieszenia. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 9.11.2019 w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru prac. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one
Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez Chusteczki_czysty z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe zostanie opublikowane na profilu na Instagramie Chusteczki_czysty. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Chusteczki czysty w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela chusteczkom czysty niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem.
Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Chusteczki czysty mają prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Chusteczek czysty swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Chusteczki czysty mogą wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram,
2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu. 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Chusteczki czysty.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Top- Servis Firma Handlowo- Usługowa s.c Małgorzata Pawelec, Marcin Pawelec z siedzibą w Krępcu, adres Krępiec Ul. Czereśniowa 60, 21- 007 Mełgiew. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą
przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

§ 5 konkurs odbędzie się tylko, gdy weźmie w nim udział minimum 10 osób.

§ 6 Tryb składania reklamacji
Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: biuro@czys-ty.pl

§ 7 Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu dostępny jest portalu Facebook na profilu Chusteczki Czysty oraz w siedzibie Organizatora. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

en_GBEnglish
pl_PLPolish en_GBEnglish